Articles

Privacy-regeling

Netwerk voor Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein, kortweg Netwerk AGN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Netwerk AGN wordt vertegenwoordigd door het zittend bestuur. Hun individuele contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van de website, die via twee domeinnamen is te bereiken: 
http://www.netwerkagn.nl en http://www.alternatievegeneeswijzennieuwegein.nl . Het Netwerk AGN heeft geen permanente verblijfplaats, maar huurt voor activiteiten steeds een ruimte af.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Netwerk AGN verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
Deze persoonsgegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang voor direct marketingdoeleinden en op grondslag van toestemming.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Netwerk AGN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- informatieverstrekking betreffende onze activiteiten via nieuwsbrief of e-mail
- je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een contactaanvraag via de website.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Netwerk AGN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerk AGN) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netwerk AGN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
• Indien de gegevens zijn verkregen ten behoeve van een contactaanvraag via de website worden naam en e-mailadres direct na afhandeling van de aanvraag verwijderd.
• Indien de gegevens zijn verkregen door middel van vermelding op een formulier bij aanwezigheid van een activiteit die door Netwerk AGN is gegeven, worden naam en e-mailadres bewaard totdat betrokkene vraagt om verwijdering of totdat het Netwerk AGN wordt opgeheven.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Netwerk AGN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netwerk AGN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netwerk AGN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Netwerk AGN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Netwerk AGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van het Netwerk AGN via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Netwerk AGN gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, om jouw persoonsgegevens te beveiligen .
Jouw gegevens worden bewaard op de individuele computers van de zittende voorzitter en secretaris van het bestuur van het Netwerk AGN. Bij een bestuurswisseling worden de gegevens doorgestuurd naar de nieuwe functionaris en definitief verwijderd van de computer van de vertrekkende functionaris.
 
Wijzigingen
Te allen tijde behouden wij ons het recht voor het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Geschiedenis

kruidenolieMomenteel is er een scheiding tussen de reguliere geneeswijzen en de alternatieve geneeswijzen. Jammer is dat wel, want reguliere geneeswijzen komen voort uit de ‘alternatieve manieren van genezen’. Alternatieve geneeswijzen zijn immers eigenlijk de natuurlijke, oeroude manieren van genezing. Dat wil zeggen, in samenwerking met en voortgekomen uit de natuur, en kijkend naar de gehele persoon.
 
Een paar eeuwen geleden haalden we nog alles uit de natuur. We keken naar de sterren en we keken naar de maatschappelijke context. Nog verder terug waren de mensen in China heel goed in staat om mensen te genezen met acupunctuur en Chinese kruiden. Ook Indianen, Aboriginals en andere natuurvolkeren kunnen prima leven in samenwerking met de natuur. Er kwamen barbiers, die ook kiezen trokken en deden aan aderlaten. Hieruit zijn de huidige tandartsen en chirurgen voortgekomen. We hadden vroede (wijze) vrouwen, die vrouwen hielpen bij de bevallingen; hieruit zijn de huidige verloskundigen en gynaecologen voortgekomen. Ook de apothekers haalden hun geneesmiddelen uit de natuur. Tegenwoordig worden natuurmiddelen chemisch nagemaakt.
 
Pas na 1800 hebben de reguliere geneeswijzen een enorme vlucht genomen, maar dat is voor een groot deel ook te danken aan de betere hygiëne. We ontdekten bacteriën en dat we beter onze handen konden wassen, want dat we elkaar met die beestjes besmetten. Ook legden we rioleringen aan en deden witte jassen aan. We ontdekten pas 80 jaar geleden (!) dat een schimmel andere bacteriën konden opeten en pasten deze penicilline overal op toe.
 
Ook gingen we steeds meer stukjes van ons lichaam afsplitsen en ons hierin specialiseren. We weten steeds meer van steeds minder. Heel veel mensen hebben daar een weerzin tegen gekregen. Ook het feit dat er niet verder wordt gekeken dan alleen maar het fysieke stuk van ons mens-zijn, stuit steeds meer mensen tegen de borst. Zelfs de WHO geeft toe dat "gezondheid een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek" is.
 
En daarnaast komen we er steeds vaker achter dat ook reguliere geneeskunde niet altijd de gewenste gezondheid geeft. Het is goed dat we nog steeds ontdekkingen doen en ons verder ontwikkelen, maar om daarom al het goede wat er al was, af te doen met ‘alternatief’ is eigenlijk wel vreemd.
 
We leven echter in deze tijd en moeten het doen met de huidige normen en waarden en dus noemen we de genezers, coaches en therapeuten die niet (alleen) mee willen doen of zich niet willen conformeren aan de huidige  ‘reguliere’ manier om tot gezondheid te komen ‘alternatief’.
 
Ons streven is om ‘onze’  manier van kijken en handelen te laten zien aan iedereen en dus ook aan de reguliere manier om gezond te worden en tot een bewustwording en samenwerking te komen met iedereen en dus ook de mensen die de  ‘reguliere’ manier om gezond te worden, nastreven.

Alternatieve Geneeswijzen

Uitgangspunt van de alternatieve genees- en behandelwijzen is dat de mens meer is dan zijn lichaam. De mens is een energetisch wezen mèt een lichaam. Dit energetisch wezen, dat in ons lichaam huist, bestaat uit emotionele, mentale en spirituele lagen. Deze drie lagen horen in balans te zijn met de vierde laag, het lichaam.
 
Balans en onbalans
Deze balans dienen we te onderhouden door middel van o.a. de juiste hoeveelheid en kwaliteit van voedsel, beweging, verhouding tussen spanning en ontspanning, de verwerking van emotionele en mentale uitdagingen. Wanneer één of meerdere van deze gebieden te lang in onbalans raakt, ondervinden we scheurtjes, blokkades, stress, fysieke ongemakken. Wanneer deze onbalans chronisch of blijvend wordt, ontstaan er blokkades en complexere fysieke problemen.
 
Onbalans start altijd in de energetische lagen. Wanneer we de onbalans daar niet kunnen oplossen, verdicht het probleem zich en komt het tot uiting in de fysieke laag van ons wezen. Dan is ons lichaam ‘ziek’, zoals we het dan noemen. Pas wanneer ons probleem zich op deze manier aan ons gepresenteerd heeft, gaan we er –veelal in de westerse wereld- mee aan de slag. Dat betekent dus ook dat wanneer we de onbalans in de energetische lagen kunnen transformeren, zodat balans zich wederom kan manifesteren, de verdichting tot lichamelijke ziekte niet meer nodig is.
 
Alternatieve genees- en behandelwijzen
Alternatieve genees- en behandelwijzen zien de gehele mens, het energetisch wezen inclusief zijn lichaam. Deze behandelaars kijken niet alleen naar het symptoom, maar zoeken naar de oorzaak. Wanneer de oorzaak is verholpen, verdwijnen òfwel de symptomen vanzelf òfwel kunnen ze dan pas definitief worden aangepakt. Veelal is ook het zelfhelend vermogen, dat in elk wezen aanwezig is, door de behandeling versterkt, wat ook bijdraagt aan het versneld herstellen van fysieke symptomen. In vergelijking met reguliere geneeswijzen hebben alternatieve behandelwijzen meer handvatten om symptomen definitief te transformeren uit alle lagen van ons wezen.
 
Verschuiving van prioriteiten
Het lichaam inclusief de energetische lagen, geven signalen af, vóórdat ziekte zich manifesteert. De mens van tegenwoordig kent deze signalen over het algemeen niet meer. Òf ze worden wel opgemerkt, maar afgedaan als onbelangrijk. We hebben namelijk geleerd dat we pas hoeven/mogen ingrijpen, wanneer iets waarneembaar is in het lichaam. Dat herstel dan veel langer duurt en soms zelfs onomkeerbaar is, wordt geaccepteerd. Bovendien legt de maatschappij ons op dat alleen lichamelijke ziekten acceptabel zijn om thuis te blijven. Het verwerken van emotioneel en mentaal heftige situaties of het herstel van een te strak gespannen spanningsboog is niet belangrijk genoeg om ziek thuis te melden of passief te zijn. ‘Actief zijn’ is de norm. Doordat de prioriteit bij ‘actief’ is gelegd en ‘passief’ onwaardig wordt bevonden, is ook –bij ziekte- de balans naar de fysieke lagen verschoven ten koste van de drie energetische lagen. Daardoor reageert de mens vaak pas op ziekte wanneer het aantoonbaar is in het lichaam.
 
Dan kan het echter (bijna) te laat zijn. Soms is een lichamelijke ziekte al zover gevorderd in het lichaam, dat een direct fysiek ingrijpen noodzakelijk is door bijvoorbeeld het chirurgisch weg laten snijden van een tumor of het ondergaan van een chemokuur. Omdat het tijd kost, om een lichamelijke ziekte energetisch om te turnen of te transformeren en diezelfde ziekte het lichamelijk functioneren al dermate kan hebben verstoord, dat deze tijd er niet meer is, is regulier ingrijpen gewenst en noodzakelijk. Alternatieve geneeswijzen kunnen tegelijkertijd worden aangewend om bijwerkingen van medicijnen of anesthetica te verminderen, herstel te ondersteunen en alsnog de onderliggende oorzaak aan te pakken.balans
 
Dit stuk of deze website is dan ook geen pleidooi om de reguliere geneeswijzen te boycotten of af te schaffen! Het is wel een pleidooi om beiden te combineren en elkaar aan te vullen en te ondersteunen. En daarnaast de wens om de prioriteitenbalans tussen emotioneel, mentaal en spiritueel enerzijds en lichamelijk anderzijds te verschuiven naar 3:1 in plaats van de huidige balans die meer lijkt op 3:100!

Hoe houd ik mijn kind gezond?

In de gezondheid van een kind speelt een aantal factoren een rol:
1. de gezondheid van de ouders voordat zij het kind verwekten;
2. de belasting met schadelijke stoffen, waaronder vaccinaties;
3. de voeding;
4. de sterkte van het immuunsysteem;
5. levenswijze, met name beweging;
6. geestelijke factoren zoals de sfeer thuis, band met ouders, enz.
 
Als uw kind gezondheidsproblemen heeft, kunt u aan de eerste factor niets meer doen. Maar de andere vijf factoren bieden volop mogelijkheden om de gezondheid van uw kind effectief aan te pakken.
 
Belasting met schadelijke stoffen kan vooral van invloed zijn bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. Die schadelijke stoffen bestaan om te beginnen uit de toegevoegde stoffen aan vaccins, met name aluminium. Maar ook stoffen uit het milieu of de werkomgeving van vader of moeder kunnen hier debet aan zijn. Met homeopathie en het 'ontstoren' van vaccinaties zijn er mogelijkheden om dergelijke klachten te behandelen.
 
Straling van mobieltjes aan de kwetsbare hersenen van een kind is desastreus. De gevolgen van het gebruik van mobieltjes door kinderen zullen we helaas pas over enige tijd zien, maar dan is het rijkelijk laat. Het mobieltje is handig in noodgevallen, maar in alle andere gevallen kunt uw kind het missen als kiespijn!
 
Gezonde voeding voor een kind zou allereerst moeten bestaan uit borstvoeding in de eerste zes maanden. Daarna gelden de regels die ook voor volwassenen gelden. De drie belangrijkste zijn:
- voldoende verse en biologische groente en fruit;
- geen transvetzuren (in margarine en verhitte vloeibare plantaardige olie; patat mag zoveel als u wilt, maar alleen als u ze zelf bakt, in kokosolie!);
- zo min mogelijk suiker, kleurstoffen, geurstoffen, smaakstoffen.
 
Bij kinderen met overgewicht en suikerziekte is het extra belangrijk om de suiker te mijden. Gek genoeg zijn natuurlijke vetzuren juist nodig bij overgewicht en suikerziekte. Het idee dat je dik wordt van vet is een hardnekkig misverstand. Het is er door de reclames van margarine in de afgelopen tientallen jaren bij ons ingeprent en heeft mede tot gevolg dat hele generaties opgroeien met een tekort aan essentiële vetzuren. Margarine is schadelijk voor alles, voor uw gezondheid, voor de gezondheid van uw kind, voor uw gewicht, voor het gewicht van uw kind. De enige die ervan profiteert is de industrie die het maakt.
 
De sterkte van het immuunsysteem is van invloed op het ontstaan van klachten zoals allergie, bronchitis en infectieziekten. Een kind met een sterk immuunsysteem kan wel tegen de koude wind of tegen een heersend griepje. Maar ook al wordt het ziek, dan is het snel weer beter. En niets is zo gezond als een paar dagen koorts. Het lichaam heeft dan de kans om schoon schip te maken. Het immuunsysteem draait op volle toeren en rekent af met ongewenste bacteriën en virussen. Gun het uw kind om ziek te zijn!
 
In onze tijd van computer en internet is het helaas nodig te melden dat een kind voldoende moet bewegen! En dan het liefst buiten, in de natuur. Dit is goed voor de aanvoer van frisse lucht, voor de motorische ontwikkeling, voor het gewicht en voor het gemoed. Binnen zitten achter een scherm kan altijd nog!
 
De geestelijke factoren tenslotte, spreken voor zich. Ruzie thuis is niet goed voor de gezondheid van uw kind. Stress thuis of op school vormt een zware belasting voor het kind. De oude regel van rust, reinheid en regelmaat geldt nog steeds. Bij de rust hoort dus ook de harmonie tussen de ouders en de ouders en het kind. Een warm nest is nog altijd het beste wat u uw kind kunt geven.
 
Schrijver:
Klassiek homeopaat en orthomoleculair therapeut